“ สถาบันการแพทย์อันดับ 1

แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา